ภาษาอังกฤษกับอาเซียน

 

open-english-mission

          กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”“ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจำชาติของแต่ละคน

          ในปี พ.ศ. 2558 แรงงานมีฝีมือหรือมีทักษะและนักวิชาชีพทั้งหลายจะสามารถเดินทางข้ามประเทศใน ภูมิภาคอาเซียนไปหางานทำได้สะดวกมากขึ้นและจะทำได้โดยเสรี หมายความว่า คนจากประเทศอื่นในอาเซียนก็จะสามารถมา สมัครงาน หางานทำ หรือแย่งงานเราไปทำได้ เพราะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพอาเซียน ในเรื่องนี้เองที่ภาษาอังกฤษจะเป็นมาตรฐานกลางที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเรียน การฝึกฝนอบรมในทักษะวิชาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงจำจะต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้และให้ดีไม่แพ้ ชาวชาติอื่นๆในอาเซียน หากทำได้อย่างน้อยก็จะเป็นการปกป้องโอกาสในการทำงานในประเทศไทยของเรามิให้ เพื่อนอาเซียนมาแย่งงานของเราไปได้ แต่หากเราไม่เก่งทั้งทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพเราก็จะหางานทำในประเทศของเรา เองสู้คนชาติอื่นไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เราจะเข้าไปแข่งขันหางานทำในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ การมีทักษะวิชาชีพเสมอกันในคุณภาพแต่กลับความอ่อนด้อยในเรื่องภาษาอังกฤษก็ เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้โอกาสการหางานทำในอาเซียนลดลง แม้จะหางานทำในประเทศไทยเองก็ตามก็จะยากมากขึ้น

          ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในประชาคมอาเซียน ณ วันนี้เป็นต้นไป

จากบทความ “การใช้ภาษาอังกฤษ กับอนาคตของไทยในอาเซียน”  โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  24 กรกฎาคม 2554

แล้วนักเรียนจะมีวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างไร ช่วยแสดงออกทางความคิดกันหน่อยครับ

33 thoughts on “ภาษาอังกฤษกับอาเซียน

Add yours

 1. คือว่า ตั้งแต่ประถมไม่เคยเรียนภาษาอย่างจริงจัง พอขึ้นมัธยมก็ไม่ได้เรียนให้เต็มที่ ก็เลยเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้พัฒนาทางด้านนี้

 2. เราทุกคนควรจะศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตให้เข้ากับยุคสมัย และควรจะฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะเราจะต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในการติดต่อหางานทำ

 3. ศึกษาภาษาอังกฤษให้มากๆ เรียนรู้มันให้รวดเร็ว..

 4. เด็กไทยเรานั้นจะต้องฝึกฝนและพัฒนาทางด้านต่างๆแต่ที่เน้นกันมากที่สุดคือภาษาที่พูดควรที่จะเน้นในการสอนให้มีความเข้มข้นมากกว่าที่ทำในปัจจุบัน และทุกคนก็ควรที่จะหันมาสนใจการพูดภาษาอังกฤษให้มากๆยิ่งขึ้นด้วย

 5. เราต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้และเรียนในระดับที่สุงขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเปรียน

 6. เป็นความรู้ที่หาได้ง่ายในที่ต่างๆทั้งนอกห้องและในห้อง ใฝ่หาค้นคว้าเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้มากที่สุด

 7. ใส่ใจการศึกษาในตอนนี้เพื่อวันที่ดีในวันหน้า

 8. สำหรับผมนะครับ ผมคิดว่า ภาษาอังกฤษกับอาเซียน สำคัญมากเพราะว่า ภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสาร ทำธุรกิจ ต่างๆ และใช้ในการเรียน เป็นต้นครับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยครับ 😀

 9. สำหรับหนูนะค่ะ ภาษาอังกฤษกับอาเซียนนั้น สำคัญเพราะว่า ในกลุ่มประเทศอาเซียนภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เพราะส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศจะพูดภาษาอังกฤษได้ จึงต้องมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารค่ะ

 10. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากนะค่ะ เพราะเราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าสู่อาเซียนค่ะ

 11. ภาษาอังกฤษนะคะ เราควรศึกษาให้มากๆ จะได้สื่อสารกันเข้าใจเมื่อเข้าสู่อาเซียน

 12. การที่เราจะประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อใช้ในการสื่อสาร กับ คนชาติอื่นๆ ได้ค่ะ

 13. ควรคิดและคำนึงว่าเราควรจะทำอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

 14. ประเทศไทยนะค่ะ ควรศึกษาภาษาอังกฤษให้มากๆ เพื่อที่จะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติให้รู้เรื่องและเข้าใจกับความหมายที่ีสื่อสารกันค่ะ

 15. การที่เราจะประกอบอาชีพในการเปิดประเทศอาเซียน พวกเราต้องตั้งใจเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาในการติดต่อการค้าขาย เพื่อจะได้มีงานทำไม่ตกงาน พวกเราจะต้องขยันและเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

 16. สามารถได้เรียนรู้เรื่่องภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น เเละสามารถพูดกับคนในอาเซี่ยนก็ได้

 17. นักเรียนควรจะพูดหรืออ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของทั่วโลกเเละนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น
  :):):):):):):):):):):):):):):):)

 18. เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาทางด้านในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและให้ดีไม่แพ้ ชาวชาติอื่นๆในอาเซียน

 19. เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารระดับทางการกับต่างประเทศได้เพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน

 20. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช่กันทั่วโลก คนไทยส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษ
  ไม่ค่อยได้ ดังนั้นคนไทยควรจะศึกษาภาษาอังกฤษให้ดี เพื่อการสื่อสารในอนาคต

 21. เรา ต้อง เรียนรู้ เกียวกับ ภาษา อังกฤษ เพราะ ภาษาอังกฤษ เป้น ภาษา สากล
  ที่ใช่ กัน ทั้วโลก เพราะ ฉะ นั้น เรา ต้องเรียนรู้ เพื่อ เข้า ถึง ประ ชา คม อาเชียน

 22. เด็กไทยต้องเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ไห้ได้ความรู้มากขึ้นในเรี่องภาษาอังกฤษ เพื่อในเข้าการอาเซียนต่อไป

 23. ก่อนที่เราจะเข้าอาเซียนต้องศึกษาภาษาต่างประเทศ และขอให้เพื่อนๆพีๆน้องๆ
  ศึกษาหาความรู้ให้มากๆนะค่ะ

 24. เราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหากไม่รู้ภาษาอังกฤษก็จะทำให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ไม่เต็มที่

 25. เราต้องรู้ภาษาอังกฤษให้ไม่แพ้ชาติอื่นๆ
  จะได้มีงานทำในอนาคต

 26. เราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากๆๆๆเพื่อ อนาคตข้างหน้าของเราจะได้ดำรงชีวิตในสังคมประชาคมอาซียนได้ ขอให้เพื่อนๆๆทุกคนตั้งใจในทุกๆๆเรื่องนะค่ะ

 27. ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่กำลังเตรียมพร้อมกันข้าสู่อาชียนชึ่งเน้น เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ควรหมั่นเรียนภาษาให้มาก ค่ะ

 28. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจึงมีความสำคัญ เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่อาเซียน เราต้องคอยติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน กับการค้าขาย เราจึงต้องพัฒนาให้มากขึ้นอีกด้วย 🙂

 29. ในปัจจุบันภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะในปัจจุบันเราต้องใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเพื่อประกอบอาชีพและการค้าขายในยุคของอาเซี่ยดังนนั้นเราต้องตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับภาษาเป็นอย่างมาก

 30. เราต้องศึกษาภาษาของแต่ละประเทศให้เข้าใจ ให้มากๆๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: