แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

การจัดการเรียนรู้แบบหมวก ๖ ใบ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นปฏิบัติ

การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา

การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์” / นิยม ไชยวงศ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h259324.pdf

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “เพื่อนสอนเพื่อน” / โดย จินดา อยู่เป็นสุข.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h299043.pdf

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “ไตรวิวรรธน์” / เสน่ห์ โกสุมา.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h299028.pdf

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ “กระบวนการกลุ่ม เล่น และเรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุข” / จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h296648.pdf

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้” [electronic resources] / ทองระย้า นัยชิต.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h260991.pdf

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “เล่นปนเรียน และโครงงานอนุบาล” / วิชาญ ไทยแท้.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h296656.pdf

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ”โครงงาน” [electronic resources] / โดย พีระพล งามขุนทด.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h309526.pdf

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ “ร่วมมือ” / ช่อทิพย ตระกูลสว่างภพ.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h299316.pdf

Advertisements