บทความงานวิจัยสถานศึกษา

การทำงานที่ผ่านมาของพวกเรา ชาวประณีตวิทยาคม เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการทำงานที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการวิจัยสถานศึกษา เพราะเราเชื่อว่างานวิจัยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผลสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานผ่านการประเมินโดยใช้งานวิจัย อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เราทำงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดความคิด และนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านเวทีงานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และต่อยอดไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการและงานวิจัยระดับชาติ ๓ ปีติดต่อกัน

กระบวนการหนึ่งที่พวกเรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ การพัฒนาทักษะทางปัญญาภายใน โดยกระบวนการจิตศึกษา ซึ่งในการพัฒนาตั้งแต่ปี ​๒๕๖๓ ต่อยอดไปสู่”การสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน” และพัฒนาทักษะทางปัญญาภายนอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งถือเป็นทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการเรียนรู้เรามุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษาที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก

ทำไมต้องเป็นชุมชน????

ต้องไม่ลืมว่าโรงเรียนเป็นของชุมชน เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างคนในอนาคต ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่โรงเรียนและชุมชนจัดการศึกษาร่วมกัน “จัดการตัวเอง”

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประณีตวิทยาคม ท่วมกลางวิฤกติ คือ การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนประณีตวิทยาคมด้วยหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการไปด้วยกันกับเรา “ที่นี่ประณีตวิทยาคม”

ขอเพียงรู้จัก แล้วจะรักเรา “ประณีตวิทยาคม”

ติดตามผลงานบทความงานวิจัยระดับชาติจากลิงค์ข้างล่าง

http://anyflip.com/bookcase/uwnhv

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: