การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันวานได้มีโอกาสไปร่วมสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรำไพพรรณีมาร่วมสังเกตและวิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยความร่วมมือของ สสวท.

1501916_711474782209579_1919581612_nสังเกตได้ว่าคุณครูเป็นครูเพิ่งบรรจุใหม่ไม่กี่ปี แต่มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดี เตรียมสื่อ และที่สำคัญไม่มีการประหม่า ตกใจที่ในห้องเรียนมีคุณครู อาจารย์ มาร่วมสังเกตอยู่ในชั้นเรียนที่คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลายคนน่าชื่นชมสมกับเป็นครูรุ่นใหม่ ครูมืออาชีพที่เหมาะกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จริง

วันนี้เลยนำสื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 4 จุดเน้น ­ที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยใ­ห้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่า­งมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็­กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กรบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs” ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอ­นโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอ­นแบบโครงงาน ประกอบด้วย การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มี­คุณภาพ อีกทั้งจะสามารถทำให้เด็กไทยเป็­นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ­ณภาพด้วย

Up ↑